බ්ලොග්

ඇලෙක් රොද්රිගස්

ඇලෙක් රොද්රිගස්

රසායනික කාබනික සංස්ලේෂණ ක්ෂේත්රය තුළ 10 වසරකට වැඩි කාලයක් අත්දැකීම් ලබා ඇති ඔහු, ඔහු උතුරු ඇමරිකාවේ අලෙවිය සඳහා වගකිව යුතු GSK හි සේවය කර ඇත.

1 "ඇලෙක්ස් රොද්රිගස්"

  1. මෙම වෙබ් අඩවිය

    ඉතාම උසස් තනතුරක්. මම ඔබේ බ්ලොග් එකට පැකිලී ඇති අතර, මම ඔබගේ බ්ලොග් අඩවි වටා සැරිසැරීම සැබවින්ම භුක්ති විඳින බව සඳහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි.

    ඕනෑම අවස්ථාවක මම ඔබේ RSS පෝෂණය සඳහා දායක වනු ඇත. මම ඉක්මනින් ඔබ නැවත ලියන්න බලාපොරොත්තු වනු ඇත!

අදහස් වසා දමා ඇත.