ඇසෙතිඩීන් යනු කාබන් පරමාණු තුනක් සහ එක් නයිට්රජන් පරමාණුවක් අඩංගු සන්තෘප්ත විෂම සෛලීය කාබනික සංයෝගයකි. ඇමෝනියා ප්රබල සුවඳ සමග කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්රවයක් වන අතර බොහෝ ද්විතීය ආම්න වලට සාපේක්ෂව ප්රබල මූලික වේ.
ඇස්ටෙටිඩීන් සහ එහි ව්යුත්පන්න ස්වාභාවික නිෂ්පාදනවල සාපේක්ෂව දුර්ලභ ව්යුහාත්මක මෝස්තර වේ. සැලකිය යුතු ලෙස, ඒවා මුඝිනීක් අම්ල සහ ප්රේරේඩයිඩින්හි ප්රධාන අංගයකි. සමහර විට ස්වාභාවික නිෂ්පාදන අඩංගු බහුල ආසියඩීන් යනු azetidine-2-karboksilic අම්ලය, ප්රෝටීන් නොවන ප්රෝටෝජෝජෙනික් සමීකරණයකි.

සියල්ල පෙන්වන්න 4 ප්රතිපල