පිමිඩයිඩින් යනු පිඩිරීන් වලට සමාන ඇරෝමැටික විෂම සෛලීය කාබනික සංයෝගයකි. ඩයනයින් තුනෙන් එකක් (නයිට්රයිජොලික් සෛල දෙකක නයිට්රයික්ලයිසිකයන් දෙකක නයිට්රජන් පරමාණු දෙකක) සමඟ නයිට්රජන් පරමාණු 1 සහ 3 වල පිහිටන අතර 250 අනෙක් pherazine වේ (1 හා 4 යන ස්ථානවල නයිට්රජන් පරමාණු) සහ පියිඩෑඩින් (නයිට්රජන් පරමාණු 1 සහ 2 පිහිටීම්). න්යෂ්ටික අම්ල වල න්යෂ්ටිකෝබාවන් වර්ග තුනක් පයිමි්රමිඩින් ව්යුත්පන්නය: සයිටොසීන් (සී), තයිමීන් (ටී) සහ උරසිල් (උ).

සියල්ල පෙන්වන්න 9 ප්රතිපල